JS类型转换奇技淫巧

JS类型转换奇技淫巧

很酷炫有木有!!!因为可读性低,所以有些技巧并不提倡使用。但遇见别人这样写,得看得懂是怎么一回事!

 • 转布尔型

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  !!''     //=> false
  !!null //=> false
  !!undefined //=> false
  !!NaN //=> false
  !!0 //=> false
  !!1 //=> true
  !!-1 //=> true
  !![] //=> true
  !!{} //=> true
  !!window //=> true
  !!Infinity //=> true
 • 转字符串

  1
  2
  '' + 123   //=> '123'
  '' + true //=> 'true'
 • 转数值型

  1
  2
  +new Date   //=> 1456480246437
  +'123' //=> 123
 • 向下取整

  1
  2
  3
  4
  ~~3.4     //=> 3
  3.4|0 //=> 3
  -3.4^0 //=> -3
  -3.4 >> 0 //=> -3
 • indexOf判断

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  var arr = [1,2,3];
  if(!~arr.indexOf(4)){
  arr.push(4);
  }
  !!~arr.indexOf(1) //=> true
  !!~arr.indexOf(5) //=> false
 • 类数组转数组

  1
  2
  3
  var arrLike = {0:'abc',1:'xyz',length:2};
  Array.prototype.slice.call(arrLike) //=> ['abc','xyz']
  //常用 Array.prototype.slice.call(arguments)